Thuế & Kế toán

Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán doanh nghiệp và giải đáp về những trăn trở của bạn trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp!

Banner Văn phòng luật Phú An Nhân

Tư vấn thuế & kế toán

Bên cạnh cung cấp các dịch vụ pháp lý về doanh nghiệp thì Văn phòng luật Phú Nhân An còn cung cấp và thực hiện các dịch vụ về tư vấn thuế thường xuyên và trọn gói cho doanh nghiệp

Kinh nghiệm + Nhanh chóng + Uy tín

Chi tiết dịch vụ thuế & kế toán

Tư vấn kê khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp

* Tư vấn cho doanh nghiệp các nghĩa vụ thuế sẽ thực hiện trong quá trình kinh doanh (tư vấn lựa chọn phương pháp tính thuế).
* Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ kê khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp;
* Đại diện và thay mặt doanh nghiệp tiếp xúc, làm việc và nộp hồ sơ với Cơ quan quản lý thuế.
* Tư vấn cho doanh nghiệp chuẩn bị khi Cơ quan quản lý thuế xuống kiểm tra trực tiếp doanh nghiệp;

Dịch vụ báo cáo thuế

* Tư vấn các khoản thuế mà doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ;
* Tư vấn, rà soát hóa đơn đầu ra, đầu vào và các chi phí hợp lý của doanh nghiệp; Nhập dữ liệu chi phí, số liệu đầu ra, đầu vào của doanh nghiệp;
* Kiểm tra, tư vấn xử lý công nợ của doanh nghiệp; Tư vấn, lập hồ sơ chi phí nhân công của doanh nghiệp;
* Tư vấn, cân đối số liệu lãi lỗ của doanh nghiệp;
* Hoàn tất báo cáo thuế theo định kỳ hàng tháng.

Dịch vụ quyết toán thuế

* Thu thập, rà soát lại toàn bộ thông tin hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;
* Kiểm tra, phân loại và sắp xếp lại hóa đơn, chứng từ đầu ra, đầu vào của doanh nghiệp;
* Kiểm tra, chỉnh sửa và nhập lại số liệu và phân bổ hạch toán đúng theo quy chuẩn;
* Tư vấn, hướng dẫn lập lại toàn bộ hồ sơ sổ sách kế toán, báo cáo thuế đúng theo quy định pháp luật;
* Đại diện cho doanh nghiệp làm việc với Cơ quan quản lý thuế, giải trình hợp lý tất các các yêu cầu của Cơ quan quản lý thuế.

Tư vấn thuế thường xuyên

* Cập nhật các chính sách về thuế, chính sách đang thảo luận có liên quan và kịp thời cho doanh nghiệp; cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến thuế;
* Luật sư chúng tôi sẽ trực tiếp tư vấn, giải quyết những thắc mắc liên quan đến việc áp dụng thuế bằng ý kiến pháp lý thông qua văn bản hoặc tư vấn trực tiếp;
* Luật sư của chúng tôi sẽ ra soát, kiểm tra lại việc áp dụng thuế trong doanh nghiệp, đưa ra ý kiến pháp lý để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật;
* Đại diện doanh nghiệp tham dự các buổi làm việc với Cơ quan quản lý thuế;